Đời thứ 3: Nguyễn Thị (Bà Tư Thái)

Tên khác: Bà Tư Thái

Cha Nguyễn Bàng
Mẹ
Vị thứ 4
Giới tính Nữ
Ngày sinh
Tình trạng Đã mất
Ngày mất
Hưởng thọ
Ngày giỗ
Nơi an táng
Quan hệ Nội tộc

Có chồng họ Võ, Đại Thạnh