Đời thứ 3: Nguyễn Thị (Bà Thủ Liên)

Tên khác: Bà Thủ Liên

Cha Nguyễn Bàng
Mẹ
Vị thứ 7
Giới tính Nữ
Ngày sinh
Tình trạng Đã mất
Ngày mất
Hưởng thọ
Ngày giỗ
Nơi an táng
Quan hệ Nội tộc